formació

« Ves enrere

FP Bàsica per a majors de 17 anys desescolaritzats

FP Bàsica per a majors de 17 anys desescolaritzats


OBJECTIU


Oferir una segona oportunitat a través de cursos d'ensenyament reglat de 2 anys de duració que permeten, a més, 'obtenció de un títol o un certificat de professionalitat . Preparar l'alumne per a l'activitat en un camp professional i facilitar la seua adaptació a las modificacions laborals que poden produir-se al llarg de la seua vida. Permetre la progressió en el sistema educatiu i en el sistema de formació professional per a l'ocupació i l'adquisició de les competències de l'aprenentatge permanent. Contribuir al desenvolupament personal i a l'exercici d'una ciutadania democràtica. Permetre l'obtenció d'una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.


CONTINGUT


MESURA 8.2.2.1 FP Bàsica per a majors de 17 anys desescolaritzats


BENEFICIARI


REQUISITS: (Llei 18/2014 (Estatal) i Resolució 31/03/2017 (Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport):

- Joves de 17 a 29 anys que no han completat els estudis obligatoris i es troben actualment desescolarizados/as i sense ocupació.

- Estar inscrits/as en el registre del Sistema de Garantia Juvenil. Per a açò és obligatori:

 • No haver treballat en el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives ni formatives en el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la UE o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. En cas de nacionals d'altres països hauran de ser titulars d'una autorització de residència en vigor que habilite per a treballar.
 • Estar empadronats/as en qualsevol localitat del territori nacional.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesojovenes.html


 


INFORMACIÓ ADICIONAL


Cicles de Formació Professional Bàsica corresponents a especialitats de diferents famílies professionals.

Aquests cursos inclouran les matèries següents:

1.- Matèries comunes, que garantiran l'adquisició de les competències de l'aprenentatge permanent:

a)Comunicació i Societat, que inclou:

 • Llengua Castellana.

 • Llengua Estrangera.

 • Ciències Socials.

 • Valencià

b) Ciències Aplicades,que inclou:

 • Matemàtiques Aplicades al Context Personal i d'Aprenentatge d'un camp professional o especialitat.

 • Ciències Aplicades al Context Personal i d'Aprenentatge d'un camp professional o especialitat.

2.- Matèries específiques, relacionades amb una determinada especialitat, que garantiran l'adquisició de competències professionals de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

3.- Pràctiques formatives en empreses


COM SOL·LICITAR-HO


La INSCRIPCIÓ per a poder participar en les actuacions de la Garantia Juvenil es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

 • De forma telemàtica.
  • Accedint al registre amb DNI electrònic o certificat. (Més senzilla).
  • Accedint amb usuari i contrasenya. Per a les persones que no disposen d'identificació electrònica, podran omplir un formulari per a sol·licitar l'usuari i contrasenya que posteriorment rebran per a poder inscriure's telemàticament.
 • De forma presencial (excepcionalment).
  • Únicament en els casos de persones amb risc d'exclusió social i/o discapacitat reconeguda (amb certificació acreditativa en ambdós casos). Aquestes persones podran inscriure's per mitjà de la presentació del formulari.

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

 

El formulari el podràs trobar en la pàgina Web del Ministeri. Una vegada omplit telemàticament es presentarà en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Com són:

 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 • També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Si estàs interessat en aquesta actuació podràs obtindre'n informació a través de la pàgina Web de Garantia Juvenil del Portal de la Generalitat Valenciana.

Per a qualsevol informació relacionada amb aquesta actuació a través del Servei d'Atenció Telefònica 012


DURACIÓ ESTIMADA


2 cursos acadèmics, amb un total de 2.000 hores


DATA INICI PREVISTA


Setembre 2017